EuProgres n.o. je nezisková organizácia poskytujúca opatrovateľskú službu na území Slovenskej republiky. Ako neverejný poskytovateľ pôsobí vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska.

realizuje dopytový projekt:

  1. podpora opatrovateľskej služby v Banskobystrickom samosprávnom kraji;
  2. podpora opatrovateľskej služby v Bratislavskom samosprávnom kraji;
  3. podpora opatrovateľskej služby v Košickom samosprávnom kraji;
  4. podpora opatrovateľskej služby v Prešovskom samosprávnom kraji;
  5. podpora opatrovateľskej služby v Trnavskom samosprávnom kraji.

 

Trvanie projektu:          Február 2019 – marec 2021

Ciele projektu:

  1.  zabezpečenie opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí opatrovaného v územiach, kde obce neposkytujú opatrovateľskú službu svojim obyvateľom;
  2.  poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby;
  3. umožnenie dôstojného a pokojného života klientom v ich domácom prostredí a podporiť ich doterajší spôsob života;
  4. podpora  samostatného života seniorov a osôb so zdravotnými problémami;
  5. sociálna inklúzia.

 

Cieľové skupiny:

1. deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v        neverejnom sektore

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk                        www.employment.gov.sk                           www.ia.gov.sk