Rodina K. z Herrenbergu, 31 km od Stuttgartu

Plat: 1450 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup: 31.5.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: Pani 87 ročná, 72 kg, 160 cm, prekonala mozgovú príhodu, pohybuje sa pomocou rolátora
Ďalšie informácie: býva v dome s manželom, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii, ide predovšetkým o vedenie domácnosti
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

Rodina K. z Kaiserlauternu, 88 km od Heidelbergu

Plat: 1700 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup: 7.6.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: Pani 80 -ročná, 70 kg, 156 cm, demencia, Inkontinencia, rakovina, osteoporóza, problémy so srdcom, pohybuje sa pomocou vozíčka – má výťah
Ďalšie informácie: býva v dome sama, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

Rodina M. z Welzheimu, 43 km od Stuttgartu

Ponuka pre opatrovateľa
Plat: 1500 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup: 7.6.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: Pán 82 -ročná, 90 kg, 180 cm, parkinson, demencia, inkontinencia, stupeň opatrovania 2, pohybuje sa pomocou vozíčka
Ďalšie informácie: býva v dome sám, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

Rodina A. z Germersheimu, 43 km od Stuttgartu

Plat: 1500 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup: 8.6.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: Pani  90 -ročná, 90 kg, 163 cm, osteoporóza, problémy so srdcom, stupeň opatrovania 2, pohybuje sa pomocou rolátora
Ďalšie informácie: býva v dome sama, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina B. z Heilbronnu

Plat: 1500 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup: 8.6.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient:Pani 89 ročná, 63 kg, 158 cm, začiatočná demencia, zle vidí, obmedzená mobilita, pohybuje sa pomocou rolátora, čiastočná inkontinencia, stupeň opatrovania 4
Ďalšie informácie: býva v dome sama, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina B. z Germesheimu, 43 km od Stuttgartu

Plat: 1500 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup: 10.6.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: Pani  91 -ročná, 60 kg, 160 cm, demencia, depresie, osteoporóza, inkontinencia, diabetes, stupeň opatrovania 3, pohybuje sa pomocou rolátora,
Ďalšie informácie: býva v dome sama, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

 

Rodina N. zo Schonecku, 21 km od Frankfurtu

Plat: 1500 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup: 11.6.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: Pani  82 -ročná, 50 kg, 155 cm, vysoký krvný tlak, inkontinencia, diabetes, stupeň opatrovania 4, pohybuje sa pomocou rolátora,
Ďalšie informácie: býva v byte sama, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina S. zo Spirkelbachu, 81 km od Heidelbergu

Plat: 1700 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup: 16.6.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: Pán  85 -ročný, 80 kg, 170 cm, demencia, inkontinencia, prekonal srdcový infarkt, stupeň opatrovania 3
Pani 80 ročná, 70 kg, 170 cm, diabetes, pohybuje sa pomocou rolátora, stupeň opatrovania 3
Ďalšie informácie: bývajú v byte sami, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

GDPR – zákon o ochrane osobných údajov

Prijatie právnej úpravy – nového zákona o ochrane osobných údajov je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Cieľom nového právneho predpisu je zároveň upraviť nové inštitúty, procesné pravidlá a tiež postavenie orgánu dozoru nad ochranou osobných údajov tak, ako ho na to nariadenie vo svojich článkoch splnomocňuje alebo mu prikazuje. Navrhovaný právny predpis taktiež reflektuje skúsenosti úradu z jeho aplikačnej praxe, aby bola navrhovaná právna úprava funkčnou a účinnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Podstatnou súčasťou harmonizácie nariadenia s právnym poriadkom Slovenskej republiky je tiež novelizácia osobitných zákonov upravujúcich spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú dotknuté nariadením, a zabezpečenie súladu týchto osobitných zákonov s nariadením tak, aby sa predišlo rozporom a splnili sa požiadavky nariadenia na spracúvanie osobných údajov.

Schválené znenie zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením (GDPR) a do jeho tretej časti je transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nadobudol účinnosť 25.5.2018.