Rodina I. z Oberried – Hofsgrund – cca 23 km od Freiburg

Plat: 1600 € netto/ mesačne, +  165 € veľkonočný bonus
Pracovná zmluva
Nástup: 1.4.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient : pani 66 ročná, 65 kg., 163 cm., osteoporóza, astma, problém s dýchaním, pohyb pomocou rolátora
Ďalšie Informácie: býva v dome, internet k dispozícií, v dome býva aj manžel, ktorý je samostatný. Pani potrebuje ľahkú výpomoc
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

Rodina J. z Niederkirchenu, 24 km od Kaiserlauternu

Plat: 1500 € netto/ mesačne, + 145 € veľkonočný bonus
Pracovná zmluva
Nástup: 1.4.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: pani 86 – ročná, 158 cm, 73 kg,  začínajúca demencia, inkontinencia, obmedzená mobilita, pohybuje sa pomocou rolátora
Ďalšie informácie: pani býva v dome,  opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina B. z Esslingenu, 13 km od Stuttgartu

Plat: 1600 € netto/ mesačne, + 155 € veľkonočný bonus
Pracovná zmluva
Nástup: 1.4. 2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: pani 81 – ročná, 160 cm, 50 kg,  demencia, po porážke, inkontinencia, ležiaca, stupeň opatrovania 5
Ďalšie informácie: pani býva v dome,  opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina B. z Neupotzu, 23 km od Karlsruhe

Plat: 1600 € netto/ mesačne,  +  155 € veľkonočný bonus
Pracovná zmluva
Nástup: 07.04.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: pán 88- ročný, 165 cm, 70 kg,  prekonal srdcový infarkt, pohybuje sa pomocou rolátora, stupeň opatrovania 3
Pani 88- ročná, začiatočná demencia, diabetes, stupeň opatrovania 3, pohybuje sa pomocou rolátora
Ďalšie informácie: bývajú v dome,  opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

 

Rodina S. z Spirkelbachu, 81 km od Heidelbergu

Plat: 1700 € netto/ mesačne, + 165 € veľkonočný bonus
Pracovná zmluva
Nástup: 9.4.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: pán, 85 –  ročný, 170 cm, 80 kg, demencia, inkontinencia, prekonal srdcový infarkt
pani 80 – ročná, 170 cm, 70 kg,  diabetes, obmedzená mobilita, pohybuje sa pomocou rolátora
Ďalšie informácie: bývajú v byte,  opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina L. z Neustadtu, 65 km od Heidelbergu

Plat: 1500 € netto/ mesačne, + 145 € veľkonočný bonus
Pracovná zmluva
Nástup: 10.4.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: pán 91 – ročný, 167 cm, 67 kg,  diabetes, poruchy srdcového rytmu, chronická hnačka, inkontinencia, obmedzená mobilita, pohybuje sa pomocou rolátora
Ďalšie informácie: pán býva v byte,  opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

GDPR – zákon o ochrane osobných údajov

Prijatie právnej úpravy – nového zákona o ochrane osobných údajov je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Cieľom nového právneho predpisu je zároveň upraviť nové inštitúty, procesné pravidlá a tiež postavenie orgánu dozoru nad ochranou osobných údajov tak, ako ho na to nariadenie vo svojich článkoch splnomocňuje alebo mu prikazuje. Navrhovaný právny predpis taktiež reflektuje skúsenosti úradu z jeho aplikačnej praxe, aby bola navrhovaná právna úprava funkčnou a účinnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Podstatnou súčasťou harmonizácie nariadenia s právnym poriadkom Slovenskej republiky je tiež novelizácia osobitných zákonov upravujúcich spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú dotknuté nariadením, a zabezpečenie súladu týchto osobitných zákonov s nariadením tak, aby sa predišlo rozporom a splnili sa požiadavky nariadenia na spracúvanie osobných údajov.

Schválené znenie zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením (GDPR) a do jeho tretej časti je transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nadobudol účinnosť 25.5.2018.

Rodina K. z Germersheimu, 50 km od Heidelbergu

Plat: 1500 € netto/ mesačne, + 145  € veľkonočný bonus
Pracovná zmluva
Nástup: 12.4.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: pán 88 – ročný, 160 cm, 60 kg,  demencia, poruchy srdcového rytmu, obmedzená mobilita, pohybuje sa pomocou rolátora
Ďalšie informácie: pán býva v dome,  opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet je k dispozícii
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina G. z Herrenbergu – cca 35 km od Stuttgartu

Plat: 1500 € netto/ mesačne, +  150 € veľkonočný bonus
Pracovná zmluva
Nástup: 14.4.2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient : pán 83 ročný, 73 kg., 175 cm., Parkinson, diabetes, inkontinencia pohyb pomocou rolátora, stupeň opatrovania 3
Ďalšie Informácie: býva v dome, opatrovateľka má vlastnú izbu k dispozícií, internet k dispozícií,
Nezáväzná registrácia: kliknite TU