Rodina S. z Biessenhofenu, cca 30 km od Kemptenu

PLATOVÉ PODMIENKY
Plat:            1430 € netto/ mesačne,
Turnus: 1 mesiac a viac podľa dohody.
Pracovná zmluva
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v SR  3,333 €/hodina
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v DE- 9,35 €/hodina

Nástup 17.02.2020

OPATROVANÁ OSOBA A DIAGNÓZA
Pani – 83 ročná, 110 kg, 169 cm, demencia, slepá, stupeň opatrovania 2, pohybuje sa samostatne má k dispozícií paličku a rolátor
Ďalšie informácie: býva v byte sám, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet

Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina B. z Wernau, cca 26 km od Stuttgartu

PLATOVÉ PODMIENKY
Plat:     
       1500 € netto/ mesačne,
Turnus: 1 mesiac a viac podľa dohody.
Pracovná zmluva
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v SR  3,333 €/hodina
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v DE- 9,35 €/hodina

Nástup: 17.02.2020

OPATROVANÁ OSOBA A DIAGNÓZA
Pani – 93 ročná, 68 kg, 160 cm, po mozgovej príhode, demencia, osteoporóza, reuma, pohybuje sa pomocou rolátora
Ďalšie informácie: býva v dome, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet

Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina D. z Morbachu, cca 142 km od Frankfurtu

PLATOVÉ PODMIENKY
Plat:            1600 € netto/ mesačne,
Turnus: 1 mesiac a viac podľa dohody.
Pracovná zmluva
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v SR  3,333 €/hodina
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v DE- 9,35 €/hodina

Nástup 19.02.2020

OPATROVANÁ OSOBA A DIAGNÓZA

Pani – 89 ročná, 69 kg, 167 cm, ležiaca pacienkta, dekubity na pätách, inkontinencia, reuma
Ďalšie informácie: býva v dome sama, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet

Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina K. z Lingelfeldu, cca 42 km od Heidelbergu

PLATOVÉ PODMIENKY
Plat:
           1500 € netto/ mesačne,
Turnus: 1 mesiac a viac podľa dohody.
Pracovná zmluva
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v SR  3,333 €/hodina
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v DE- 9,35 €/hodina 

Nástup 19.02.2020

OPATROVANÁ OSOBA A DIAGNÓZA
Pani – 89 ročná, 75 kg, 168 cm, demencia, inkontinencia, problémy s chôdzou – pohybuje sa pomocou rolátora a vozíčka, stupeň opatrovania 4
Ďalšie informácie: býva v dome sama, opatrovateľka má  vlastnú izba, internet,

Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina B. z Germersheimu

PLATOVÉ PODMIENKY
Plat:  
          1500 € netto/ mesačne,
Turnus: 1 mesiac a viac podľa dohody.
Pracovná zmluva
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v SR  3,333 €/hodina
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v DE- 9,35 €/hodina

 Nástup 23.02.2020

OPATROVANÁ OSOBA A DIAGNÓZA
Pán – 71 ročný, 88 kg, 165 cm, po porážke, inkontinencia, pohybuje sa pomocou vozíčka , stupeň opatrovania 3
Ďalšie informácie:býva v dome s manželkou, ktorá je samostatná, opatrovateľka má  vlastný byt, internet

Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina N. z Heilbronnu

PLATOVÉ PODMIENKY
Plat:   
         1550 € netto/ mesačne,
Turnus: 1 mesiac
Pracovná zmluva
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v SR  3,333 €/hodina
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v DE- 9,35 €/hodina 

Nástup 25.02.2020 

OPATROVANÁ OSOBA A DIAGNÓZA  

Pani – 72 ročná, 70 kg, 160 cm, skleróza multiplex, inkontinencia, duševne v poriadku, pohybuje sa pomocou vozíčka
Ďalšie informácie: býva v dome, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet

Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina S. z Frankethalu cca 18 km od Mannheimu

PLATOVÉ PODMIENKY 
Plat:            1600 € netto/ mesačne, 
Turnus: 1 mesiac a viac podľa dohody.
Pracovná zmluva
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v SR  3,333 €/hodina
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v DE- 9,35 €/hodina 

Nástup 26.02.2020

OPATROVANÁ OSOBA A DIAGNÓZA
Pán – 85 ročný, 70 kg, 172 cm, po porážke, inkontinencia, demencia, pohybuje sa pomocou vozíčka , stupeň opatrovania 4
Pani – 83 ročná, 55 kg, 150 cm, osteoporóza, pohybuje sa pomocou rolátora
Ďalšie informácie: bývajú v dome, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet,

Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina E. z Niddy cca 68 km od Frankfurtu

PONUKA AJ PRE OPATROVATEĽA!!!
PLATOVÉ PODMIENKY
Plat:  
          1500 € netto/ mesačne,
Turnus: 1 mesiac a viac podľa dohody.
Pracovná zmluva
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v SR  3,333 €/hodina
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v DE- 9,35 €/hodina

Nástup 01.03.2020

OPATROVANÁ OSOBA A DIAGNÓZA
Pán – 77 ročný, 75 kg, 175 cm, po porážke, na jednu stranu ochrnutý, inkontinencia, pohybuje sa pomocou vozíčka, stupeň opatrovania 4
Ďalšie informácie: býva v dome sám, opatrovateľka má  vlastný byt, internet

Nezáväzná registrácia: kliknite TU

Rodina B. z Germersheimu

PLATOVÉ PODMIENKY
Plat:    
        1500 € netto/ mesačne,
Turnus: 1 mesiac a viac podľa dohody.
Pracovná zmluva
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v SR  3,333 €/hodina
** Základná zložka platu: miesto výkonu prace v DE- 9,35 €/hodina 

Nástup 03.03.2020

OPATROVANÁ OSOBA A DIAGNÓZA 

Pán – 81 ročný, 75 kg, 168 cm, parkinson, diabetes, obmedzená mobilita – k dispozícií má rolátor a vozíček
Ďalšie informácie: býva v byte, opatrovateľka má  vlastnú izbu, internet,

Nezáväzná registrácia: kliknite TU

GDPR – zákon o ochrane osobných údajov

Prijatie právnej úpravy – nového zákona o ochrane osobných údajov je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Cieľom nového právneho predpisu je zároveň upraviť nové inštitúty, procesné pravidlá a tiež postavenie orgánu dozoru nad ochranou osobných údajov tak, ako ho na to nariadenie vo svojich článkoch splnomocňuje alebo mu prikazuje. Navrhovaný právny predpis taktiež reflektuje skúsenosti úradu z jeho aplikačnej praxe, aby bola navrhovaná právna úprava funkčnou a účinnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Podstatnou súčasťou harmonizácie nariadenia s právnym poriadkom Slovenskej republiky je tiež novelizácia osobitných zákonov upravujúcich spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú dotknuté nariadením, a zabezpečenie súladu týchto osobitných zákonov s nariadením tak, aby sa predišlo rozporom a splnili sa požiadavky nariadenia na spracúvanie osobných údajov.

Schválené znenie zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením (GDPR) a do jeho tretej časti je transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nadobudol účinnosť 25.5.2018.