Rodina L z Mnichova

Plat: 1550 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup:  18.1. 2019
Turnus: 4-6 týždňov
Pacient: pani 89-ročná, 150cm, 38 kg, začínajúca demencia, depresie, artróza, osteoporóza, obmedzená mobilita – pohybuje sa sama alebo s rolátorom
Ďalšie informácie: pani býva v dome sama, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, internet
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina K. z Kuppingenu, 33 km od Štuttgartu

Plat: 1700 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup:  20.1. 2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: pán 85-ročný, 176 cm, 100 kg, Parkinsonova choroba, začínajúca demencia, inkontinencia, problémy s chôdzou – pohybuje sa s rolátorom
Ďalšie informácie: pán býva v dome s manželkou, ktorá nepotrebuje starostlivosť opatrovateľky, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, kúpeľňu, internet
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina H. z Hockenheimu, 19 km od Heidelbergu

Plat: 1450 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup:  20.1. 2019
Turnus: 2 týždne
Pacient: pán 91-ročný, 175 cm, 65 kg, mobilita výrazne obmedzená, pohyb za pomoci rolátora a vozíka
Ďalšie informácie: pán býva v dome sám, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, internet
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

Rodina P. z Tutzingu, 38 km od Mníchova

Plat: 1550 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup:  22.1. 2019
Turnus: 1 mesiac – musi byt nefajciarka
Pacient: pani 83-ročná, 168 cm, 90 kg, cukrovka (meranie cukru, podávanie inzulínu), kolostómia, zle vidí, pohyb pomocou rolátora, inkontinencia
Ďalšie informácie: pani býva v dome sama, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, internet
Nezáväzná registrácia: kliknite TU

 

GDPR – zákon o ochrane osobných údajov

Prijatie právnej úpravy – nového zákona o ochrane osobných údajov je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Cieľom nového právneho predpisu je zároveň upraviť nové inštitúty, procesné pravidlá a tiež postavenie orgánu dozoru nad ochranou osobných údajov tak, ako ho na to nariadenie vo svojich článkoch splnomocňuje alebo mu prikazuje. Navrhovaný právny predpis taktiež reflektuje skúsenosti úradu z jeho aplikačnej praxe, aby bola navrhovaná právna úprava funkčnou a účinnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Podstatnou súčasťou harmonizácie nariadenia s právnym poriadkom Slovenskej republiky je tiež novelizácia osobitných zákonov upravujúcich spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú dotknuté nariadením, a zabezpečenie súladu týchto osobitných zákonov s nariadením tak, aby sa predišlo rozporom a splnili sa požiadavky nariadenia na spracúvanie osobných údajov.

Schválené znenie zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením (GDPR) a do jeho tretej časti je transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nadobudol účinnosť 25.5.2018.

Rodina N. z Herxheimu, 65 km od Heidelbergu

Plat: 1650 € netto/ mesačne
Pracovná zmluva
Nástup:  31.1. 2019
Turnus: 1 mesiac
Pacient: pani 83-ročná, 160 cm, 75 kg, demencia, cukrovka, inkontinencia, obmedzená mobilita, pohybuje sa s rolátorom a vozíkom
Pán 84-ročný, 165 cm, 75 kg, prekonal mozgovú príhodu, rakovina, inkontinencia, poruchy srdcového rytmu
Ďalšie informácie: manželia bývajú v dome sami, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, kúpeľňu, internet
Nezáväzná registrácia: kliknite TU